1924 – 1974

 

Skreiens Musikkforening gjennom 50 år

 

 

 

 

Stifterne av Skreiens Musikkforening

 

 

 

 

Fotografi-(1).jpg

 

Sittende fra venstre:

Arthur Thorud, Kasper Heggerud, Harald Faraasengen, Alfred Faraasengen, Arne A. Owren, Kolbjørn Owren.

 

 

 

 

Det nåværende styre i Skreiens Musikkforening.

 

Fotografi-(3).jpg

 

Fra venstre:

Arne Jostein Walby – sekretær, John Mathisen – nestformann, John R. Hansen – formann, Arne O. Owren – kasserer, Åge Nygård – styremedlem.

 

 

 

 

1924 – 1974

 

I periferien av bygda Østre Toten mot syd ligger den delen av bygda som av bygdefolk blir kalt Skreien. Her var for noen år tilbake foreningslivet særlig utbredt. Det var i den tida verken radio eller televisjon og lite andre fornøyelser, og mange som bodde i denne grenda kunne vel ha tid til overs og interesse av å dyrke en hobby utenom sitt daglige yrke. Derfor ble da også tanken om en Skreiens Musikkforening til virkelighet.

 

Nå når Skreiens Musikkforening har nådd en så høy alder som 50 år, tror vi det er av interesse for foreningens eldre medlemmer og kanskje ikke minst de yngre og få høre litt om foreningens liv og virksomhet gjennom disse år.

 

I januar 1924 ble det av Alfred Faraasengen fremkastet en idé om å starte et musikkorps i Skreien, og vi måtte da høre oss om flere. Arthur Thorud ble forespurt om han hadde nok fingre til å bruke et instrument. Han hadde vært så uheldig å komme bort i en snekkermaskin og fått den ene handa ødelagt. Arne A. Owren ble truffet på veien ved Owren, og han var interessert i å bli med. Likeledes ville også Harald Faraasengen og Petter Rolijordet være med. Det ble bestemt at første møte skulle holdes på Majersveen hos Alfred Faraasengen. Johannes Buskum ble innkalt til dette møtet, for han hadde lovet oss å bli med slik at vi fikk startet. Herr Buskum hadde spilt og vært borti noter før, så han skulle være instruktør i begynnelsen. Buskum skrev opp noen skalaer, og han hadde med seg noen instrumenter som vi fikk prøve. Disse hørte en gammel musikkforening i Lensbygda til, hvor Buskum hadde vært med.

 

Det andre møtet skulle være hos Arthur Thorud. Det kom en mann til som gjerne ville være med, nemlig Kaspar Heggerud. På dette møtet kom ikke Buskum, men vi skulle jo prøve oss på skalaer i sammen, men vi fikk de nok ikke til å stemme, for ingen av oss mente det var noen forskjell på ess- og b-instrumenter, så vi blåste samme skala. Vi håpet da likevel på bedre forståelse av det hele når instruktøren kom igjen på neste møte. Hovedsaken var jo å få tute litt til å begynne med.

 

Det tredje møte skulle være hos Harald Faraasengen. Der holdt vi også på med skalaøvelser. Buskum hadde da med seg en vals som vi skulle prøve på.

Det fjerde møte skulle være hos Owren hos August Raddum. Vi skulle da for første gang prøve å spille sammen. Det var en vals som hette ”Hederosen”. Det gikk imidlertidlig ikke så glatt som vi hadde tenkt, for de som skulle spille melodi fulgte ikke med, men ”datt ta”, og de som skulle spille etterslag, de fikk det ikke til. Buskum trampet i gulvet, og han ga seg ikke før det ble riktig.

Kolbjørn Owren var også nå blitt interessert og ville være med. Han ble det syvende medlem. Det femte møte var hos Kaspar Heggerud, og det ble da besluttet at vi skulle stifte en musikkforening. Navnet på den nye musikkforeningen ble:

Skreiens Musikkforening.

 

Johs. Buskum og Johs. Heggerud, far til Kasper Heggerud, satte fram forslag til lover, som ble godkjent av samtlige medlemmer. Det skulle velges et styre på 3 mann og valgt ble Kasper Heggerud, Alfred Faraasengen og Petter Rolijordet.

 

Foreningens første lover.

 

§1.

Skulle nogen av foreningens medlemmer utgå av foreningen, skal instrumenter og noter med videre, helt tilhøre foreningen. De medlemmer som utgår har ikke noget krav på instrumenter, noter eller utlagte penger, heller ikke om det skulle være noget i musikkforeningens kasse, dog kan de gjenstående medlemmer i foreningen avvike en del fra denne siste pasus om de dertil finder grund.

 

§2.

Hvert medlem av foreningen er helt ansvarlig for sitt utleverte instrument og noter, i fall det ved uforsiktig behandling, helt eller delvis ødelegger sitt instrument eller noter. Erstatning skjer på egen regning.

 

§3.

Der velges en bestyrelse på tre-3 medlemmer der fungerer i to-2 år, dog utgår en-1 av bestyrelsen ved loddtrekning etter ett års forløp, og siden etter tur de som har fungert lengst.

 

§4.

Av bestyrelsen velges formann, nestformann og kasserer.

 

§5.

Innkjøp av instrumenter er vi blitt enige om å gjøre på følgende måte: Der innkjøpes av brukte instrumenter, 1. Ess Kornett, 1. B Kornett, 2. Althorn, 2. Tenorer og 1. Tuba, samt noter der inngår i samme handel for til sammen kr. 425,-, der tilveiebringes ved at hvert medlem innskyter kontakt kr. 10,-, samt et akseptlån i Totens Sparebank stort kr. 200,-.

Dammen i januar 1924.

Kasper Heggerud                                           Petter Rolijordet                             Alfred Faraasengen

Harald Faraasengen                                      Arne A. Owren                                Kolbjørn Owren

                                                                              Arthur Thorud

 

Det ble også på samme møte vedtatt å sette en straffebot for dem som ikke møtte til øvelser uten gyldig grunn. Boten lød på en liter sprit. Vi trodde da at det ikke ville bli noen som ville utsette seg for det. Øvelser ble regelmessig holdt hver søndag.

Kåre Rolijordet kom også nå med i foreningen.

 

En kveld utpå vinteren var et musikkorps på Lindholm for å spille. Vi ble da av Buskum anmodet om å gå dit for å høre på dem. De fleste av oss var da møtt opp for å høre på musikken. Vi ble da påvirket av det vi hørte, og så sa en av oss: ”Enda vi hadde vært så gode.”

 

Et av medlemmene, Kasper Heggerud unnlot engang å møte på en øvelse uten å kunne oppgi gyldig grunn og ble ilagt boten. Heggerud skulle da ”ta i” boten på det første møte som ble holdt hos ham. Men han nøyde seg nok ikke bare med en liter, det ble nok flere flasker som ble tømt den gangen. Ved anledningen var J. Gimle til stede. Han takket Buskum for tiltaket og Buskum takket for talen.

 

Den 8. Juni skulle vi for første gang opptre offentlig. Vi skulle spille på Lindholm. Da var vi nok ikke så høye i hatten. Men vi fikk av en gammel musiker et godt råd. Vi måtte få tak i noe han kalte ”ammasjør”, som var å få på flasker. Det skulle også samtidig ta vekk nervøsiteten hos oss. Publikum kunne etterpå bekrefte at det gikk bra. Arthur Thorud kan så godt huske at mens vi stod og spilte ble han tråkket på foten av den som spilte Ess-kornett, og det gikk nok ikke an for han hadde ansvarlig tenorstemme.

Vi var en gang utpå høsten også på Lindholm for å spille.

 

I oktober var vi så frekke å dra ut av kretsen. Vi leiet nemlig Hoff Arbeidersamfund. Etter hva kassaboka viser ble det visst ikke så mange kronene i netto. Vi var i Hoff Arbeidersamfund tre ganger til dette året.

Ole og Alfred Sønsteby begynte i foreningen i november, for det hadde sluttet to stykker, Petter og Kåre Rolijordet.

 

Det første årsmøte ble holdt den 10. januar 1925 i Skreiens Musikkforening hvor følgende ble behandlet:

1.       Regnskapet ble referert og godkjent.

2.       Valg på styre for inneværende år.

Foreningens gjeld pr. 10. januar 1925 kr. 230,00.

Valgt ble: Alfred Faraasengen – formann, Arthur Thorud – nestformann og Kasper Heggerud – kasserer. Det ble også valgt to revisorer. Valgt ble Harald Faraasengen og Ole Sønsteby.

 

Musikkøvelsene gikk bra utover vinteren. Vi skulle forsøke å være med og spille den 17. mai kommende sommer, men da måtte vi ha forsøkt å gå i marsj ute først. Det var nok ikke så godt å greie det.

Vi skulle prøve å gå på en voll på Majersveen, men der var det nok litt ujevnt, for best som vi gikk, var det en som trådte ned i et hull så han nesten stupte. Den 17. mai kom med strålende vær. Vi fikk da om morgenen våre første musikkluer. Vi fikk ved denne anledning også vårt første nye instrument, en B-tuba som kostet kr. 345,-.

 

Fire nye medlemmer ble med dette året. Det var Birger Gryttenholm, Olaf Kløvstad, Martinus Hallingdahl og Ole Lundhagen.

Foreningen hadde flere turer dette året, blant annet til Tingvang i Kolbu, og denne turen innbrakte kr. 263,00. Vi hadde resten av året seks tilstelninger med bra resultat. Ved avslutningen av årsregnskapet hadde vi en kassabeholdning på kr. 144,70.

 

I året 1926 hadde foreningen 9 tilstelninger, og det ble holdt 2 basarer. Det var jo om å gjøre og skaffe klingende mynt i kassa for å holde foreningen gående. Basarene ble holdt på Owren hos August Raddum og på Stange Skole. Begge disse innbrakte en netto på kr. 639,00. Den 17. mai deltok vi også igjen i de forskjellige tog om dagen. Utpå sommeren var foreningen på et stort sangerstevne på Kapp. Foreningen fikk også dette år et nytt medlem, Alfred Walby.

Det ble også kjøpt en ny klarinett.

 

Foreningen hadde fra starten brukt omgangsmøter, men nå fikk den fast møtested hos Magnus Sveum på Olstad.

Året 1927 begynte med vanlige musikkmøter. Den 23. januar hadde foreningen lovet å spille på Kapp i et skirenn. Det var da en influensatid, for om søndagen da vi skulle reise var 7 av medlemmene syke og kunne derfor ikke være med. Vi fikk da skiftet over så vi fikk en sekstett av det.

Vår dirigent herr Johs. Buskum hadde nå også sluttet.

I mars samme år fikk vi så tak i organist Hans J. Solberg til å instruere oss. Da ble det en kvikkere periode, for Solberg var en førsteklasses instruktør som ikke gav seg før spillinga ble riktig.

 

I 1927 opptrådte vi 6 ganger.

Dette året kom så Johannes O. Opsahl med i musikkforeningen. Dessverre ble ikke instruksjonsvirksomheten til Solberg så langvarig. Han sluttet allerede samme året og vi sto her i en kinkig situasjon. Heldigvis hadde foreningen innen sin midte et meget interessert og musikalsk medlemsom hette Alfred Faraasengen, og han tok på seg å lede musikkforeningen fra da av.

Foreningen byttet så husrom for sine øvelser fra 1928. Vi tok inn hos August Raddum på Ovren. Om våren holdt foreningen igjen en basar som innbrakte kr. 560,49. Foreningen spilte 6 ganger borte dette året.

 

 

IMG_0003.jpg

Utenfor Festiviteten 17. mai 1929.

 

I første rekke fra venstre: I. Sørum, O. Sønsteby, J. Opsahl, A Faraasengen, H. Faraasengen og A. Sønsteby.

I bakre rekke fra venstre: A. A. Owren, A. Thorud, K. Heggerud, K. Owren, B. Gryttenholm, H. Gimle og A. Walby.

 

Fra 1929 til og med 1933, var en stillere tid for foreningen. Den 17. mai 1929 spilte vi i Festiviteten, og herfra har vi vel et av de eldste bilder av Skreiens Musikkforening. Samme året leiet vi også Festiviteten 2. juledag som innbrakte en inntekt på hele kr. 536,-. I 1929 kom også Ingolf Sørum med i foreningen.

Den 25. januar 1930 ble markert med en liten, men hyggelig fest på 6-års dagen på Ovren hos August Raddum.

Foreningen fikk i denne perioden tre nye medlemmer, Gunerius Horn i 1932, Olaf Pedersen og Magnus Sørum i 1933. Ellers kan nevnes at foreningen flyttet med sine møter fra Ovren til Nils Rødningsby i 1932.

I januar 1934 kunne foreningen feire 10 års jubileum. Festen ble holdt på Olterud hos Nils Raddum. Medlemmer med damer var innbudt.

Birger Grytteholm holdt her en vellykket tale for komponistene. Det var en fest som alle var fornøyd med.

Foreningen fikk atter tre nye medlemmer, men medlemstallet er allikevel ikke mer enn 12 stykker, da det har sluttet mange siden starten av forskjellig grunner. Vi opptrådte 9 ganger i løpet av dette året.

Året 1935 ble en av foreningen beste hittil, økonomisk sett. Foreningen hadde hele 14 opptredeneer, og det gav mye klingende mynt i kassa, dessuten var det også av meget stor betydning musikalsk å så opptre så mye.

Om sommeren var det en utflukt til Søndre Land til Kr. Horn. Turen forløp helt utmerket, og det ble også gitt humoristisk opptreden på Landåsen.

Året 1936 ble litt av en milepel i Skreiens Musikkforenings historie.

Foreningen var i desember 1935 med og stiftet Vestoppland Musikkforbund, og nå skulle vi få anledning til å komme sammen med andre foreninger for å dyrke felles interessert. Det ville bli et stadig mål å arbeide mot som ville være en spore til å holde musikknivået så høyt som mulig.

Om våren hadde foreningen en basar til inntekt for banner. Den innbrakte kassa kr. 328,49. Banneret ble overlevert om morgenen den 17. mai av formannen i arbeidskomiteen, Harald Faraasengen, til styret i foreningen. Han uttalte blant annet at styret skulle holde den i akt og ære. Deretter ble ”ja vi elsker” spilt.

 

Den 21. juni kom så dagen vi alle så frem til. Vestoppland Musikkforbund skulle holde sitt første stevne på Biristrand, og vår forening deltok der. Det var en strålende dag for oss musikere å delta i et musikktog med flagg og banner, men det hersket sikkert også både spenning og nervøsitet før konserten.

Foreningen opptrådte 8 ganger i løpet av året.

 

Året 1937 gikk som vanlig med musikkmøter, og stevne dette året var henlagt til Østre Toten med Hoff Musikkforening som arrangør. Stevne ble holdt i Furulund, og på oppfordring av en gammel musiker spilte vi der et potpourri som hette ”Ungdomsminner” av Otto Kubberud.

 

 

IMG_0004.jpg

Fra stevne i Furulund 1937.

 

Det var 9 opptredener i dette året, og en av gangene i Hurdal.

 

Fra 1938 til 1942 var igjen en stillere tid for foreningen. Bortsett fra stevnene i 1938 og 1939 var det få opptredener.

Øvelseslokale ble i 1938 flyttet til Olstad igjen. I 1939 kan nevnes at foreningen hadde en meget fin tur med ”Skibladner” fra Eidsvoll til Lillehammer, tur og retur. Det var en stri tur for musikerne med mye spilling, men for øvrig altså meget vellykket.

 

I 1942 begynte foreningen å komme i gjenge igjen med faste møter, men offentlig var det vanskelig å opptre på grunn av myndighetenes restriksjoner. Det ble holdt en aftenunderholdning, og denne innbrakte kr. 1.061,-, et meget pent resultat. Foreningen byttet i dette året igjen øveleslokale og begynte på Rødningsby.

 

Året 1943 gikk også forholdsvis bra. Vår forening skulle arrangere Vestoppland Musikkforbunds stevne for første gang. Vi var nok litt i studering om hvor stevneplassen skulle ligge, men det var ikke så mange egnede alternativer, særlig pga bespisningen.

Skreia ble valgt som stevnested, og det ble nedsatt en mannsterk komité til å ta seg av arrangementet. Stevnet ble meget vellykket, både musikalsk og økonomisk sett. Det var ca. 3000 mennesker som overvar konserten. Været var strålende og da det i denne tida var lite av andre fornøyelser, møtte publikum derfor tallrikt frem. Det har nok verken før eller siden i Vestoppland Musikkforbunds historie blitt så stort overskudd ved noe stevne. Arrangøren kunne derfor være meget godt fornøyd med sitt første stevne.

Foreningen spilte offentlig 4 ganger resten av året.

 

I januar 1944 var det lagt opp til fest for feiringen av musikkforeningens 20-års jubileum. Festen ble holdt på Ovren for medlemmer med damer, og så ble det innbudt da tidligere dirigenter, våre verter, og ellers noen som hadde hjulpet oss ved forskjellige anledninger.

På Ovren ble vi gjestfritt mottatt. Det ble holdt taler for medlemmer, dirigenter, damer og våre mangeårige husverter. Utpå kvelden stilte ”gamlekara” opp en sekstett og spilte et par av de første numrene de hadde lært. Spelmanngutta sørget så videre for den andre musikken, og det var gøy og moro til den lyse morgen. Festen ble meget vellykket og man kunne vende hjem et minne rikere.

I mars fikk formannen et brev fra hovedkomiteen for Norgesmesterskapet på ski 1944 på Kapp Lena. Det gjaldt spilling ved dette arrangementet, men foreningen var ikke interessert i dette og avslo derfor tilbudet.

Det ble dette året holdt en aftenunderholdning med utlodding som gav et meget pent resultat, økonomisk Kr. 2366,80 kunne kassereren være meget fornøyd med. Foreningen hadde for øvrig 7 tilstelninger til dette året.

Foreningen hadde hittil hatt en omflakkende tilværelse med leie av øvelsesrom på forskjellige steder i Skreien. Man begynte nå å tumle med tanken om det ikke snart kunne være på tide å få sitt eget øvelseslokale. Det var et gammelt tømret trehus på Valby i Skreien til salgs til nedriving, og man ble enig om å kjøpe dette huset og sette det opp igjen. Av Emil Rødningsby fikk vi kjøpt tomt like ved veien ved Rødningsby, og her ble så huset satt opp igjen.

Det var en travel tid for musikkens medlemmer utover sommeren, for det var jo om å gjøre og få gjort så mye som mulig på dugnad og få så lita gjeld som mulig på huset. Huset var ferdig oppsatt, og vi kunne flytte inn til jul. Lokalet fikk navnet ”Solgløtt”. Formannen, herr Harald Faraasengen som hadde vært formann under hele krigstiden, var primus motor for lokalet, så han må nok tilskrives den største æren for at huset ble et faktum. Ellers bør alle som var med og fikk realisert tiltaket ha honnør for sin innsats. Følgende var aktive medlemmer under bygginga: Harald Faraasengen, Ole Mathisen, Arne A. Owren, Ove Walby, Ole Lundhagen, Kolbjørn Owren, Kasper Heggerud, Arthur Thorud, Alfred Sønsteby, Alfred Walby, Alfred Faraasengen, Olaf Pedersen, Ingolf Sørum, Marius Mathisen, Olav Rødningsby, Halvard Kløvrud, Jakob Skullerud, Nils Ovren, Arvid Owren og Birger Gryttenholm.

Både i 1944 og 1945 ble det en del nye medlemmer.

Året 1945 ble et gledesrusens år for mange og også for oss som syslet med musikk. En aften i mai ble det sendt ut en ordre om at vi skulle møte på Solgløtt så snart som mulig, det var den 7. mai. Vi skulle feire fredens komme til Norge igjen med musikk i gatene.

 

Vestoppland Musikkforbunds stevne ble dette året arrangert av Skreiens Musikkforening i Skreia Folkepark. Dette ble også denne gang meget vellykket og gav stort overskudd. Foreningen hadde nå en god sesong, idet den deltok i forskjellige arrangementer som til sammen innbrakte en bruttofortjeneste på hele kr. 5.150,-, den største inntekt vi noensinne har hatt.

 

Årene 1946 og 1947 var av de mer alminnelige år for musikken. Sjøl om vi nå hadde fått eget øvelseslokale, meldte det seg snart behovet for et lokale som lunne leies ut til forskjellige møter og tilstelninger, og vi måtte da undersøke muligheten for en eventuell utvidelse. Vi hadde bragt i erfaring at Skreiens Meieri skulle selges for nedrivning, og det ble enighet som og sende en skrivelse til selgerne med tilbud om kjøp av dette huset. I 1948 fikk foreningen kjøpt Skreiens Meieri, og det skal flyttes til Solgløtt for påbyggelse. Det ble også sendt krans til den gamle musiker Kristian Veiberg´s båre.

Nå begynte etter hvert en tyngre tid for foreningen. Bygginga hadde nok virket noe på medlemmenes interesse, og det var lite med penger å rutte med. Frammøte på musikkmøtene ble etter hvert skrallere, og det ble ikke noe bedre da dirigenten vår også sluttet nå, og vi stod i en meget vanskelig situasjon.

Et av foreningens eldste medlemmer, Alfred Walby døde i april 1949, og hadde vært medlem fra 10/10-1926, ca. 23år. Det ble av formannen på årsmøte holdt en minnetale over avdøde som hadde vært meget aktiv og tjenestevillig. Foreningen var også møtt opp ved begravelsen og gikk med banneret i spissen før kisten til graven. Der ble det lagt på krans fra foreningen.

På grunn av manglende dirigent deltok vi ikke på Vestoppland Musikkforbunds stevner verken i 1950 eller i 1951. Noe måtte nå gjøres, og våren 1951 ble Alf Stangstuen engasjert som dirigent. Han ble imidlertidlig syk utpå høsten, og vi var så heldige å få Hans J. Solberg til å instruere oss litt. Han drev oss da til utpå vinteren 1951, da vi fikk overtalt vår mangeårige dirigent Alfred Faraasengen til å overta igjen, sa Solberg var dårlig med helsa.

Foreningen kom snart på fote igjen, og det ble en livligere tid i tida framover, og vi deltok på stevne igjen i 1952.

På årsmøte i 1953 ble det nedsatt en komité som skulle komme med forslag om benyttelsen av materiale fra det kjøpte meieri.

I mai 1953 hadde vi besøk av Willie With som virket i Vestoppland krets som reiseinstruktør for Landsforbundet. Det var nok en mann vi hadde mye å lære av, men det ble så altfor liten tid.

Den 31. august 1953 ble holdt ekstraordinær generalforsamling på Solgløtt for å diskutere meieriet. Det var kommet henstilling fra Nils Raddum om snarlig flyttning av huset. Det ble fattet vedtak om utlysning til salgs, men etter fristen utløp var det ikke kommet noe anbud på kjøp, og den nedsatte komité fikk i oppdrag å komme med utkast til tegning på utvidelse av lokalet Solgløtt.

Høsten 1953 fikk vi ikke begynt med øvelse før sent på høsten, da Stange Skole hadde leiet Solgløtt til klasserom en tid.

Den nedsatte komité hadde nå ferdige tegninger, og på møte 15/11-53 ble det vedtatt å rive meieriet og bygge det opp igjen etter den plan som komiteen framla. På årsmøte i januar 1954 ble det så valgt en byggekomité, og meieriet ble revet ned på dugnad og kjørt til Solgløtt hvor tømmeret ble opplagt så lenge.

Den 27. mars 1954 var foreningens medlemmer med damer og en del innbudte samlet til fest på Kronborg sæter for å feire 30 års-jubileet- Det var helt igjennom en huggelig fest med menge taler. Det høytideligste innslaget i programmet var overrekkelsen av diplomer og pokaler til de seks stifterne av foreningen. De hedrede var: Alfred Faraasengen, Arne A. Owren, Arthur Thorud, Harald Faraasengen, Kasper Heggerud og Kolbjørn Owren. Det var hilsningstaler og blomster fra Hoff Musikkforening og Viken Mannskor. Festen holdt på til langt ut i de små timer.

Det ble i 1954 satt i gang notekurs for gutter og jenter under ledelse av Oddvar Johansen, med henblikk på å skaffe rekruttering til foreningen.

Foreningen hadde 5 opptredener dette året.

Under nyttårsfest 1. januar 1955 på Solgløtt for foreningen medlemmer med damer, ble Alfred Sønsteby overrekt 30-års diplomet som aktiv musiker i Skreiens Musikkforening.

På årsmøtet i januar 1955 ble vår dirigent Alfred Faraasengen tildelt en vakker erindring fra foreningen, da han hadde vært dens dirigent i 25 år.

Den 14. februar ble det holdt konstituerende møte på Solgløtt for å danne Skreiens Guttemusikkorps. Det var bra frammøte av foreldre, og etter en lengre diskusjon, ble det nedsatt et arbeidsutvalg som sammen med representanter for Skreiens Musikkforeningskulle utarbeidelover og tilretteleggelse den videre oppbygging av guttekorpset. Dette samarbeid førte ikke til noe resultat, men Skreiens Musikkforening tok saken i sin egen hånd og fikk sanket sammen så mange brukbare instrumenter at alle de som vi hadde holdt notekurs for fikk hver sitt. Øvelse i instrumentbruk tok så til med disse, men vi håpet etter hvert å få lært opp flere i noter, slik at vi med tiden kanskje kunne opptre med eget guttekorps.

Foreningen deltok i 9 opptredener dette året, så en må si at det var et godt år for foreningen.

 

Året 1956 var også et godt år for foreningen. Vi opptrådte hele 10 ganger dette året.

Den 22. februar ble skreiens Musikkforenings Damegruppe stiftet. Som sin første oppgave hadde de satt seg som mål å skaffe foreningen uniformer, og musikkforeningen var selvfølgelig begeistret for tiltaket.

 

En av de mer sjeldne opptredener dette året var spilling på Lena ved mottagelsen av alle representanter som skulle hit til bygda på landsmøte i Norske Kvinners Sanitetsforening.

 

Den 15. januar 1957 startet vi med musikkmøter annen hver kveld, da vi hadde fått Landsforbundets instruktør hit igjen. Denne gang var det herr Monrad Nyheim som vi fikk stifte bekjentskap med. Instruktøren var vi meget godt fornøyd med, og det var også hundre prosent frammøte hver kveld. Ved en enkel avslutning overrekte formannen en vimpel med påsydd bokstavene S. M. F. Instruktøren takket og ønsket til lykke med musikken i tida framover, han var godt fornøyd med tida han hadde vært her.

På årsmøte i foreningen den 3. februar ble det nedsatt en mannsterk komité som skulle forberede musikkstevne til sommeren, som vi var overlatt arrangementet av.

Den 10. Mai var musikerne innbudt av damegruppa til Solgløtt for å motta nye uniformer. Det var et imponerende resultat at damegruppa på vel et år hadde greid å skaffe pengemidler og nå alt kunne overrekke oss uniformene som de lovet oss. Mon tro om det ikke var mange kjekke og stolte karer som kom inn i salen etter at de hadde fått skiftet på seg.

 

Den 17. mai dette året var en stor dag for foreningen, da det var første gang vi viste oss offentlig med uniformer, og vi ble nok beundret fra alle kanter den dagen. Vi var ikke lite stolte sjølve heller, for vi var nesten ikke til å kjenne igjen.

Den 2. juni kom så dagen da Skreiens Musikkforening skulle arrangere V. M. F.´s stevne. Været var pent, og vi kan atter en gang slå fast at stevnet ble en suksess for arrangøren, med pent overskudd både til kretsforbund og arrangør.

Vi opptrådte 8 ganger dette året.

 

Den 18. januar 1958 var foreningens medlemmer med damer samlet til fest på kronborg sæter. Her ble Alfred Faraasengen av formannen i V. M. F. overrakt Landsforbundets fortjenestemedalje. Faraasengen var gjenstand for stor hyllest av de tilstedeværende, og han fikk også blomster og gratulasjoner fra V. M. F.

På årsmøte i januar 1958 ble det vedtatt at byggeplanene for den påtenkte ombyggingen av Solgløtt skulle fremlegges for foreningen innen 1. mars samme år. Det ble holdt ekstraordinær generalforsamling om byggeplanene den 11. mars. Det forelå 2 alternativer, og alternativ II med scene innbygd i tilbygg av hele meieriet mot syd ble enstemmig godkjent. Det ble på samme møte vedtatt å låne 10.000,- i Totens Sparebank.

Det foreliggende utkast til ombygginga av Solgløtt ble senere forandret litt idet scenen ble bygget inn i det gamle lokalet i enden mot veien. Det ble dette året drevet for fullt med dugnadsarbeide utover høsten. Dessuten var tømmermann Johan Hoel leiet til å legge opp igjen det gamle tømmeret i tilbygget. Han arbeidet så lenge at vi fikk det nye bygget under tak. I romjula 1958 og utover vinteren var alle medlemmene i aktivitet med hammer og sag, og de gikk arbeidet med liv og lyst.

Dette året opptrådte vi ikke mer enn 6 ganger, men vi hadde flere dansetilstelninger som gav mange kroner i kassa, og det trengte vi i aller høyeste grad nå.

 

Den 28. januar 1959 var lokalet vårt såpass ferdig at vi spilte på scenen for første gang på musikkmøte. Den 7. Februar kunne vi holde vårt første årsmøte i det nyombygde lokalet. Etterpå var det ”mønsåsskål” og alle som hadde hjulpet oss dor å nå dette resultat var innbudt. Damegruppa var også innbudt og likeså representanter for almenningsstyret i lodd nr. 3. Alle var veldig begeistret og overasket over alt som var gjort, og de trivdes i det nye lokalet.

 

Den 9. mai ble foreningens 35 års jubileum markert med en fest på Solgløtt. Det var lykkeønskninger av blant annet Håkon Andersen fra Viken Musikkforening og Reidar Åseth fra Balke Ungdomskorps. De var begge imponert over vårt øvelseslokale.

Den 19. mars var det på musikkmøte diskusjon og avstemming om vårt medlemskap i V. M. F. skulle opprettholdes. Det ble med overveldende flertall vedtatt fortsatt medlemskap.

 

Det sto ennå mye ugjort på Solgløtt, og arbeidet fortsatte delvis hele sommeren, og foreningens medlemmer var fortsatt flinke til å møte på dugnad. Hele lokalet, unntatt den søndre veggen, ble panelt og malt og taksten ble lagt på taket. Kasper Heggerud fikk jobb med å utsmykke storsalen med maling, og snart stod hele første etasje fullt ferdig. I forbindelse med innredningen må det gis stor ros til de av våre medlemmer som hører til snekkerfaget. Uten deres hjelp ville ikke lokalet blitt ferdig med så lite innleid hjelp. En tør her også nevne alle som hittil har vært engasjert i arbeide med lokalet. Foruten musikkens medlemmer har Trygve Håkensbakken lagt opp det elektriske anlegget. Malingen er som før nevnt utført av Kasper Heggerud, delvis som dugnad, og Ludvig Evensen har også hjulpet til, helt gratis, med en del malingsarbeide. Kjøpmann Fossum har gitt oss rullgardiner, og damegruppa skaffet oss gardiner og sceneteppe som var kjøpt hos Ottar Hoven, som gav 50% i rabatt på kjøpet.

Pipen er murt av murer David Nygård. Alle bør her gis en hjertelig takk for den innsats og det pågangsmot de har vist i forbindelse med bygginga.

Solgløtt inneholder nå i første etasje festsal med scene og et møterom, som også kan benyttes som kafferom eller også ved sammenleggbare dører kan den ene veggen åpnes mot storsalen for å gjøre denne større. Det er videre gang med trapp til andre etasje hvor det etter planen skal bli en liten leilighet og garderobe. I den søndre ende er kjøkken og et lite rom til.

Skreiens Musikkforening søkte dette året Østre Toten Kommune om et garantert lån på kr. 5000,-. Vi ble gledelig overrasket da vi fikk svar fra møte hvor dette var behandlet. I riktig lyst øyeblikk hadde kommunestyret bevilget oss pengene, og det var vi veldig takknemlig for.

På årsmøte i Vestoppland Musikkforbund ble forretningsutvalget lagt til vår forening med Nils Ovren som formann, Jakob Skullerud som sekretær og Håkon Fossen kasserer. Valget gjaldt for 2 år. Skreiens Musikkforening var også dette år representert ved Hoff Musikkforenings 75 års jubileum, hvor de overrakte blomster.

Foreningen opptrådte 8 ganger dette året, og når vi tar medlemmenes store innsats med bygginga i betraktning, må vi si at det har vært begivenhetsrikt år, en kan vel trygt si det største i foreningens historie.

 

Den 19. mars i 1960 var foreningen innbudt til Eina Musikkorps til hyggefest. Eina Musikkorps har også sitt eget musikklokale med vakker beliggenhet like ved Einavatnet. På Eina ble vi hjertelig mottatt og Eina Musikkorps underholdt først med noen musikkstykker. Etter en herlig servering, spilte vi også noen musikkstykker, og begge korps avsluttet underholdningen med et par fellesnumre. Festen varte til utpå morgensida, og alle var enig om at fellessammenkomster skapte gjensidig glede og hygge som det burde være flere av.

 

Like før 17. mai dette år var foreningen av Damegruppa overrakt et nytt og meget vakkert banner. Innvielsen fant sted den 17. mai, og Kasper Heggerud, vår faste bannerbærer, hadde æren av å bære den for første gang. Denne sommeren var foreningen innbudt til å holde musikkmøter hos Johan Bakke og John Solhaug. Møtene ble holdt på dissesteder, og det var alle tiders servering etter øvelsene.

 

Den 12. juni var en stor dag for fire av våre medlemmer. Dette året deltok foreningen på musikkstevne på Raufoss. Etter den seremonielle åpning fulgte en høytidelighet som sent vil glemmes. Arne A. Owren, Kolbjørn Owren, Arthur Thorud og Alfred Sønsteby ble av Landsforbundets representant tildelt Norges Musikkorps Forbunds fortjenstmedalje, som tildeles medlemmer med minst 35 års aktiv medlemskap. Det var også blomsterhilsen fra V. M. F.

 

Lørdag den 1. oktober la foreningen ut på en to-dagers tur til Gudbrandsdalen. Bestemmelsesstedet for turen var Hundorp. Vi ble innkvartert på to steder. Etter å ha inntatt litt mat, satte vi kursen til forsamlingslokalet på stedet hvor vi holdt konsert. Etterpå hygget tilhørerne seg med dans til tonene fra et medbrakt orkester. Kvelden ble i alle deler vellykket, med litt nachspiel for turdeltagerne på hver sine innkvarteringssteder. På pensjonat Granly var det visst morsomst, for der var gamlekara samlet. Dagen etterpå ble det fortalt at det hadde vært fotografering i underbuksa og litt av hvert.

Søndag fortsatte turen over fjellet til Gausdal hvor vi fulgte den berømte Per Gynt-veien. Det var strålende høstvær med praktfull utsikt innover mot snøfjella i Jotunheimen. Noen var ikke i like fin form på hjemturen, men alle var storbegeistret over den vellykkede turen. Sjåføren Kolbjørn Owren må også ha sin del av æren for en vellykket tur med prikkfri kjøring.

Året 1960 ble avsluttet med en fest på Solgløtt nyttårsaften. Dette ble en fin avslutning på et jevnt godt år med 7 opptredener.

 

I 1961 var foreningen vår igjen overlatt arrangementet av V. M. F.´s 25. stevne. Dagen ble atter en gang meget vellykket for arrangøren. Været var ekstra fint, og ca. 1000 tilhørere var samlet i Skreia Folkepark da konserten tok til. To av våre medlemmer ble tildelt 25-års stevnemedalje. Det var Alfred Faraasengen og Ole Mathisen.

Den 27. juni var vi innbudt til å underholde i messehallen på Gjøvik gård under byjubileet. Arrangøren takket oss for villig assistanse.

 

Lørdag 31. september la musikerne ut på høsttur igjen. Denne gang gikk turen via Leira og Gol til Ål i Hallingdal. Her ble det holdt konsert med etterfølgende dans på stedets forsamlingslokale med bra tilslutning av tilhørere. Det manglet også her heller ikke festlig samvær for turdeltagerne, og alle hygget seg på beste måte.

Hjemturen gikk ned Hallingdal, og Hønefoss og hjem. Denne turen ble også meget vellykket.

 

Den 28. oktober hadde foreningen Myrvold Hornmusikkforening på besøk. Etter en temmelig våt tur for gjestene på grunn av regnvær og oversvømmelse, ble de mottatt med varm cocktail og kaffe med kaker. Det ble en hyggelig aften på Solgløtt med musikk av begge korps. Det viste seg snart at de langveisfarende gjestene var festmennesker, og alle moret seg til den lyse morgen.

 

1961 ble også avsluttet med en nyttårsfest på Solgløtt. Et meget godt år var avsluttet, og ved denne anledning overrakte Damegruppa kr. 500,- til foreningen.

Foreningen opptrådte 12 ganger dette året.

 

1962 var et jevnt bra år for foreningen, men med færre opptredener. Det ble holdt noen fester for å skaffe penger til kassa, og en må si at året har vært bra økonomisk. Foreningen ble også dette året bevilget kr. 10.000,- av Østre Toten kommune som skulle fordeles over fire år til fornyelse av instrumenter og noter.

 

Stevne var også dette året på Skreia med Balke Ungdomskorps som arrangør. Her ble Arne A. Owren, Kolbjørn Owren, Arthur Thorud og Ove Walby tildelt 25-års stevnemedaljen.

 

Den 24. November var foreningen på gjenvisitt hos Myrvold Hornmusikkforening. Til underholdning ble spilt noen musikknummer av begge korps, og etterpå var det hyggelig samvær. Vi ble bevertet på aller beste måte, og nattlosji ble vi tildelt på hver våres steder blant musikkvertenes medlemmer. En må si det var folk som kunne stelle pent med sine gjester.

 

 

Skreiens Musikkforening.

 

IMG_0005.jpg

Stevne på Skreia i 1961.

 

Første rekke fra venstre:

Alfinn Håkonsbakken, Nils Owren, Håkon Fossen, John Båkind. Alfred Faråsengen, Arne Jostein Walby, Kåre Walby og Ove Walby

 

Andre rekke fra venstre:

Arnold Moen, John Mathisen, Olav Skullerud, Konrad Sagstuen, Olav Rødningsby, Arne Kløvrud, Ole Mathisen, Jakob Skullerud, Alfred Sønsteby, Arne O. Ovren og Kjell Sveum.

 

Tredje rekke fra venstre:

Birger Lindstad, Magnus Sørum, Arne A. Owren, Kasper Heggerud, Arthur Thorud, Mads Holje, Johan Bakke, Harald Henriksen og Kolbjørn Owren.

 

 

En må si 1962 har vært et positivt år for lokalet Solgløtt. Det har vært stor møtevirksomhet gjennom hele sesongen. Sommeren 1962 begynte Norsk Bygdekino med forestillinger på Solgløtt med meget stor oppslutning. Dugnadsarbeidet har fortsatt med uforminsket iver. Garderoben i andre etasje er ferdig. De mindre rommene er malt og istandgjort. En del av gulvet i salen ble tatt opp igjen på grunn av råtne lunner. Her ble først støpt fundament for nye lunner og siden ble det gamle gulvet lagt ned igjen. Oppå gulvet ble det så lagt plastfliser over hele storsalen og veslesalen, og salene stod så vidt ferdig til julefeiringa dette året. Nesten alt arbeide er utført å på dugnad.

 

De som var igjen av guttekorpset, som ble startet for noen år siden og drevet under iherdig ledelse av Arthur Thorud, hadde nå kommet med i det voksne korpset. Det ble derfor, for å arbeide videre med rekrutteringen satt i gang notekurs igjen fra høsten av med Konrad Sagstuen som lærer.

 

1963 ble et av de alminnelige år for musikkforeningen, men det var bra økonomisk. Solgløtt ble leid bort ganske mye, således hadde Norsk Bygdekino utvidet sine forestillinger til det dobbelte antall.

 

I april døde vår lilletrommeslager Arnold Moen. Han hadde da vært med i ca. 10 år i foreningen, og var av de stille og beskjedne medlemmene som aldri stakk seg fram. Foreningens medlemmer møtte opp ved begravelsen og stod æresvakt i kapellet. Det ble lagt krans på båren fra foreningen ved Jakob Skullerud, og på den siste vei til graven gikk musikerne foran kisten med senket banner i spissen.

 

Utpå høstparten hadde foreningen innbudt Hoff Musikkforening til Solgløtt til kameratslig samvær. Begge korps underholdt med noen musikknumre. Bevertning og dans manglet heller ikke, og man hygget og moret seg til ut i de små timer.

Foreningen opptrådte 6 ganger i 1963.

 

Den 25. januar 1964 var Skreiens musikkforening 40 år og dette ble markert med en vedig fest. Festen kom godt i gang ved et hyggelig middagsbord hvor det ble servert lapskaus og is. Formannen Jakob Skullerud åpnet talerekken og gav en oversikt over foreningen gjennom 40 år- Følgende fem var med og stiftet foreningen og ble således overalt 40-års diplom: Alfred Faråsengen, Arne O. Owren, Kolbjørn Owren, Kasper Heggerud og Arthur Thorud. Dessuten ble følgende fire overrakt 30-års diplom: Ole Mathisen, Ove Walby, Konrad Sagstuen og Magnus Sørum. Egil Myrvold holdt hilsningstalen fra V. M. F.  Videre var flere av kretsens korps representert. Etter middagen spilte korpset noen numre deriblant en av de første valser som stod på repertoaret. Deretter var det dans og det ble nokså sent på natt før de siste forlot Solgløtt etter en vellykket jubileumsfest.

Skreiens Musikkforening arrangerte dette året Sangens og musikkens dag i Teten den 30. mai. Den 14. juni deltok vi så på V. M. F.´s stevne som ble arrangert av Biristrand Musikkforening.

 

Den 4. juli var vi innbudt til Einastrand hvor vi sammen med Einastrand Musikkforening laget en vellykket soaré.

 

Siste helg i oktober gikk turen til Rena i Østerdaklen hvor vi holdt konsert med etterfølgene dans på lørdag. Hjemturen neste dag gikk på meget glatte veier, men for øvrig var det en meget vellykket tur.

 

12. desember spilte foreningen under vielsen til Astrid og Arne Jostein Walby.

 

Foreningen opptrådte dette året 14 ganger offentlig.

 

Året 1965 begynte med at vi hadde soaré sammen med Einastrand Musikkforening på Solgløtt.

Den 8. mai spilte foreningen under vielsen til Olav og Bjørg Pedersen.

 

17. mai dette året startet vi opp i snøvær, men været bedret seg imidlertid utover dagen. V. M. F. stevnet dette året var det 30. i rekken og ble arrangert av Hoff Musikkforening. Konrad Sagstuen ble her overrakt 25-års merke.

 

I løpet av sommeren hadde vi bil-lotteri sammen med Lensbygda Spotsklubb. Trekningen foregikk i Teten den 13. september. Samtlige lodder ble solgt og alle var godt fornøyd med lotteriet, bortsett fra at bilen ble vunnet av en Oslo-mann.

 

På årsmøtet ble Alfred Sønsteby overrekt 40-års diplom for sin innsats i foreningen.

 

Alfred Faråsengen ønsket nå å trekke seg tilbake fra sin dirigentvirksomhet og dirigentstokken ble etter hvert overtatt av Nils Owren. Alfred hadde da dirigert korpset i ca. 35 år. Han ønsket imidlertid fortsatt å være medlem og begynne å spille althorn ved siden av.

 

Året 1965 ble et bra år musikalsk og kanskje særlig økonomisk. Det ble holdt hele 16 offentlige opptredener og det ble holdt 45 musikkmøter med stort sett bra frammøte.

 

V. M. F. stevnet i 1966 ble lagt til Einastrand i den vakre Nygårdslunden. Vi kom meget godt fra spillingen og i avisen dagen etter ble Skreiens Musikkforening karakterisert som et av de beste korps i kretsen.

 

Høydepunktet dette året ble utvilsomt da S. M. F. for første gnag i foreningens historie deltok på landstevnet på Hamar sammen med flere tusen andre musikere fra hele landet. Stevnet strakk seg over to dager, og lørdag var det fellesprøve ved Hamarhallen. Derpå ble vi kjørt i buss til Storhamar skole hvorfra vi marsjerte til Stortorvet der åpningen av stevnet fant sted. Om kvelden spilte vi sammen med Einastrand Musikkforening i Strandgateparken. På søndag var det oppmarsj fra Hamarhallen gjennom byen til Domkirkeodden hvor felleskonserten ble holdt, og dermed var skreiingene et minne rikere.

 

Det ble dette året holdt 11 offentlige opptredener og det ble holdt 45 musikkmøter med bra frammøte.

 

På årsmøtet dette året fikk S. M. F. sine første æresmedlemmer, nemlig: Alfred Faråsengen, Harald Faråsengen og Kasper Heggerud. De ble overrekt hver sin diplom og ble behørig for sin innsats for foreningen.

 

Den 18. februar 1967 arrangerte Skreiens Musikkforening hedersfest for sin dirigent Alfred Faråsengen, som nå hadde svingt taktstokken i hele 37 år. Som et synlig bevis for sin innsats i foreningen be Alfred overrakt en gave fra de øvrige ”gamle-kara” i foreningen. Dessuten hilste Borgny Owren fra damegruppa og overrakte en stor blomstergruppe. Ellers var det takk fra Vilberg foreldrelag for musikken som korpset bidrog med hver 17. mai ved Vilberg skole. Thor Raymond m/frue sang og underholdt under middagen som bestod av pølse og potetstappe og is til dessert. Etter middagen spilte foreningen noen numre med Alfred som dirigent, hvoretter han overrakte dirigentstokken til Nils Owren. Alfred takket ellers for gavene og den hyggelige festen som ble holdt for ham, og deretter var det dans til langt ut i de små timer.

 

Den 11. juni deltok vi på V. M. F. ´s stevne på Kapp.

 

Første helg i juli la foreningen ut på en tur til Tretten i Gudbrandsdalen, nærmere bestemt Bådstø Gjestgiveri. Lørdag aften holdt vi konsert på Stavplassen, men dessverre var det meget dårlig publikumsframmøte. Etterpå festet vi imidlertid på Gjestgiveriet hvor det ble litt av hvert av moro. Neste morgen ble vi servert en deilig frokost hvoretter vi sa takk for oss med noen nummer. Så gikk turen over Øyerfjellet til Pellestova hvor vi drakk kaffe. Og da verten der oppdaget at vi var musikere måtte vi også her underholde med litt musikk. Som takk ble alle budne inn i peisestua på en halv eksport, og spør om det smakte godt. Deretter gikk turen til Lillehammer hvor vi spiste middag og dermed var nok en tur brakt til ende.

 

Lørdag den 14. oktober var hele foreningen med damer bedt til Gran Gård i Alfred Faråsengens 70 års jubileum hvor vi hadde en hyggelig kveld.

 

Året 1967 ble også et godt år for foreningen med 10 offentlige opptredener og 43 musikkmøter. Dessuten ble Gunnar Bakkeli fra Bilitt engasjert til opplæring av rekrutter.

 

28. april 1968 spilte vi i Teten på en mønstring av kultur og næringslivet på Østre Toten. Utstillingen ble kalt ”Vi vil og kan”.

 

I mai deltok foreningen på en innsamlingsaksjon til en folkehøgskole for døve. Aksjonen, som for øvrig ble dekket i både radio og TV, innbrakte kr. 3.200,- som gikk til denne folkehøgskolen. En meget god innsats av våre medlemmer.

 

V. M. F.´s stevne var i år lagt til Lunner. Her skjedde en historisk begivenhet, idet Alfred Faråsengen sammen med avdøde Erling Blåvarp fra Eina, ble tildelt Norges Musikkorps Forbunds hederstegn for dirigenter som de første her i landet. Jakob Skullerud ble tildelt 25-års merket og Olav Skullerud og Arne Jostein Walby fikk 10-års merket.

 

Søndag 27. oktober trekte vi i en utlodning vi hadde hatt gående i høst. Dette foregikk selvsagt på Solgløtt.

 

1968 ble et godt år for S. M. F. med 12 offentlige opptredener og 44 musikkmøter med en frammøteprosent på 70. Rekrutteringskorpset har kommet godt i gang under ledelse av Gunnar Bakkeli.

 

Lørdag 8. mars 1969 var Solgløtt pyntet til fest. Foreningen hadde nå rundet de 45 år og dette måtte markeres. Arne A. Owren, Arthur Thorud og Kolbjørn Owren ble her utnevnt til æresmedlemmer av foreningen. Et morsomt innslag litt utpå kvelden, var at foreningens stiftere unntatt Arthur Thorud som dessverre var fraværende grunnet sykdom, spilte opp til dans på de instrumentene de hadde hatt fra begynnelsen. Kolbørn Owren takket på vegne av de nye æresmedlemmer og i sin tale mintes han de første årene hvor musikkmøtene gikk på omgang blant medlemmene og fram til i dag hvor vi har eget lokale. Han takket også for det gode kameratskapet som hadde hersket i alle år og han appellerte til de yngre om å fortsette den virksomhet som ble startet for 45 år siden. Det var hilsener fra en del naboforeningen og Faråsengens trio spilte til dans og det var ganske langt på natt før dette 45-årsjubileumet gikk over i historien.

 

Den 25. mai d.å., mottok vi det triste budskap at vårt æresmedlem og stifter Arthur Thorud hadde avgått ved døden etter 45 års innsats som musiker i Skreiens Musikkforening. Det var en tung dag for oss da vi noen dager senere fulgte Arthur Thorud til hans siste hvilested op Hoff kirkegård. Foreningen spilte 3 nummer i kapellet og Jakob Skullerud la på krans fra foreningen sammen med noen takkens ord. Som en siste hilsen ble foreningens banner senket 3 ganger over graven.

 

Den 8. juni i år var det Raufoss Musikkorps som stod som arrangør av V. M. F.´s33. stevne og her ble Nils Owren tildelt 25-års merket.

 

I oktober fylte Konrad Sagstuen 50 år og foreningen var representert ved formannen som overrakte en gave.

 

Den 9. oktober hadde vi igjen avviklet en såkalt ”bank på basar” hvor medlemmene gikk i alle hus og solgte lodder så det ble noen kjærkomne kroner i kassa.

 

Sist i november hadde vi en soaré sammen med Kapp Musikkforening på Solgløtt.

 

Den nå så tradisjonelle julekonsert ble avviklet like før jul, og den 29. desember la Jakob Skullerud på krans på Birger Gryttenholms båre, fra Skreiens Musikkforening. Gryttenholm hadde vært medlem av foreningen i 23 år fra 1925 og utover.

 

1969 ble et meget godt år for foreningen både musikalsk og økonomisk. Det var 12 offentlige opptredener og 41 musikkmøter med 72% frammøte av 41 aktive medlemmer. Foreningen hadde også som sagt et stort tap idet vårt æresmedlem og en av våre stiftere Arthur Thorud gikk bort dette år.

 

31. januar 1970 var Ole Mathisen 50 år og han ble overrakt en gave av foreningen av nestformann Kjell Sveum.

 

På årsmøtet i januar ble det vedtatt og kjøpe nye uniformer. Vi hadde nå fått mange nye medlemmer, i det nesten alle som spilte i rekrutteringskorpset hadde begynt hos oss. Dessuten skal nevnes at Kjell Sveum ble overrakt en gave da han ikke hadde skoftet et eneste musikkmøte på 10 år.

 

Den 17. februar ble igjen en merkedag for Skreiens Musikkforening idet samtlige medlemmer fikk utlevert ny uniform, og det ble mange stramme musikere på Solgløtt denne kvelden. Vi er nok her skyldige en stor takk til vår damegruppe, foruten deres støtte hadde vi ikke maktet denne store utgift.

 

I mars var vi i Teten på soaré sammen med Kapp Musikkforening.

 

Påskeaften spilte vi i vielsen til Astrid og Jan Egil Båkind.

 

17. mai dette år var den dagen da de nye uniformene skulle innvies. Og dagen kom med strålende vær så det var noen stolte skreiinger som marsjerte gjennom gatene på Lena og Skreia.

 

Søndag 14. juni stod vi som arrangør av V. M. F.´s 34. stevne i Skreia folkepark. Etter at stevnet var offisielt åpnet, delte en representant fra Norge Musikkforbund ut forbundets hederstegn til 4 av våre medlemmer, nemlig: Ole Mathisen, Magnus Sørum, Ove Walby og Konrad Sagstuen, og dette var en hyggelig overraskelse for ovennevnte musikere. Harald Henriksen ble tildelt 35-års merket og Olav Pedersen, Johannes Sørum og Alfinn Håkensbakken 10-års merket. Gjestekorps var Jaren Hornmusikkforening og Østre Aker Musikkorps fra Oslo. Ellers ble arrangementet knirkefritt avviklet.

 

1970 ble også et godt år for Skreiens Musikkforening med hele 17 offentlige opptredener og 47 musikkmøter med 82% frammøte av 42 aktive medlemmer. På årsmøtet dette år ble det vedtatt å begynne å arbeide med å planlegge sanitæranlegg på Solgløtt. Lokalstyret og Kjell Sveum fikk i oppdrag å utarbeide tegninger og sette opp en kalkyle, for så å behandle dette på en ekstraordinær generalforsamling.

 

På årsfesten i mars 1971 fikk Skreiens Musikkforening nok et æresmedlem idet Alfred Sønsteby fikk denne fortjente utmerkelsen for sin innsats i foreningen.

 

Den 19. mai startet vi opp med buss til Oslo for å besøke Østre Aker Musikkorps samt delta i Østensjø Skoles Musikkorps jubileumsstevne i Skøienparken. Den innmarsjen der vil nok vi skreiinger huske lenge fir i spissen for 22 musikkorps med 1.700 musikere, marsjerte vi inn i parken for et publikum på ca. 9.000. Vår dirigent Nils Owren fikk i oppdrag å dirigere et fellesnummer og det låt meget fint. Om kvelden gikk så bussturen hjem til Toten igjen.

 

V. M. F.´s stevne dette år var lagt til Skreia Folkepark hvor Balke Musikkorps stod som arrangør. Vi spilte: ”På Vestlandsk Bondestevne” og ”Olympia Hippodrome March” og ble i Totens Blad etterpå karakterisert som stevnets beste korps.

 

1971 ble et godt år musikalsk, kanskje ikke så godt økonomisk på grunn av at vi ikke ble tildelt noen offentlige fester dette året. Det ble holdt 40 musikkmøter med en frammøteprosent på 82 av 43 aktive medlemmer. Foreningen opptrådte offentlig 12 ganger. Notekurs for aspirantkorps ble satt i gang med John Mathisen og Håkon Fossen som ledere. Sanitæranlegg på Solgløtt er tegnet og kalkulert, og tegningene ble godkjent av forsamlingen.

 

Den 22. januar 1972 var vi innbudt på soaré hos Raufoss Musikkorps på Folkets hus på Raufoss. Hvert korps spilte en avdeling hver og et artig innslag litt utpå natta var da Skreiens Blæsoktett spilte opp til gammeldans.

 

Først i februar fylte vårt æresmedlem Harald Faråsengen 70 år, som ble feiret på Kronborg Seter og formannen Ole Mathisen overrekte en gave fra foreningen.

 

Søndag den 12. mars deltok vi i Amatørmusikkorpsenes uttagningskonkurranse 1972 på Lillehammer. Vi spilte i 3. divisjon hvor det deltok 8 korps og vi ble nr 3 av disse som gav oss 3. ærespris, og det må vi vel si oss meget godt fornøyd med, idet vår dirigent Nils Owren var så uheldig å bli skadet i en bilulykke bare en uke foran konkurransen. Vi var derfor meget heldige da vi fikk Jan O. Johansen fra Raufoss til å vikariere.

 

I april hadde vi igjen en såkalt ”bank på basar” hvor alle medlemmene tok en kveld og gikk i alle hus og solgte lodder. Trekningen fant sted på Solgløtt et par kvelder senere og resultatet ble meget bra.

 

Den 4. juni deltok vi på V. M. F.´s stevne som var det 36. i rekken. Dette ble arrangert på Eina med Eina Musikkorps som arrangør. Her ble Solveig Håkonsbakken og Kai Nygård tildelt 5-års merket og Åge Nygård og Erik Slåttsveen fikk 10-års merket. Alfred Faråsengen ble hyllet med blomster for å ha deltatt på samtlige 36 musikkstevner.

 

I august var vårt æresmedlem Arne A. Owren 70 år og i den anledning var formannen Ole Mathisen til stede og overrakte en gave fra foreningen.

 

Den 2. oktober mottok vi det triste budskap at vårt kjære medlem Magnus Sørum var gått bort bare 57 år gammel. Dette kom som et sjokk på oss alle, da han var med oss og spilte på det siste musikkmøtet forut. Magnus Sørum var medlem i Skreiens Musikkforening i 39 år, derav 2 år som formann og mange år som kasserer og styremedlem. I 1970 ble han tildelt Norges Musikkorps forbunds fortjenestemedalje for sin innsats i foreningen. Det var en tung dag også for våre medlemmer da vi den 8. oktober fulgte Magnus til hans siste hvilested. Jakob Skullerud la ned krans fra foreningen og musikerne gikk æresvakt foran båren og banneret ble senket 3 ganger over graven som den siste hilsen fra Skreiens Musikkforening.

 

Alfred Faråsengen fylte 75 år den 13. oktober og Ole Mathisen var tilstede og overakte en gave fra foreningen.

 

Lørdag den 21. oktober giftet våre medlemmer Solveig og Alfinn Håkonsbakken seg og i den anledning var vi til stede og spilte et par nummer.

 

1972 ble et meget godt år både musikalsk og økonomisk for Skreiens Musikkforening, økonomisk på grunn av medlemmenes innsats under ”bank på basaren”. Dette året ble det holdt 47 musikkmøter og frammøteprosenten var steget til 83 som må sies å være meget bra. Foreningen opptrådte 15 ganger offentlig og det ble kjøpt nye instrumenter for kr 10.000,-, dessuten ble det innkjøpt en fotokopieringsmaskin for å fotografere noter.

 

Aspirantkorpset har fått utdelt instrumenter og har store framskritt dette året. Søknad om tilskudd til sanitæranlegg på Solgløtt, er sendt kommunen, og formannskapet har innstilt på å bevilge kr 30.000,-. Bygget er for øvrig kalkulert til kr 68.200,- Foreningen har nå 45 aktive medlemmer.

 

Den 5. februar 1973 ble vår søknad om tilskudd til solgløtt behandlet i kommunestyret og det ble enstemmig bevilget kr. 30.000,-, så dermed kan vi endelig komme i gang med tilbygget.

 

Først i april hadde vi besøk av Østre Aker Musikkorps fra Oslo til soaré på Solgløtt. Begge korps spilte noen nummer og deretter var det dans og mye moro.

 

Den 26. mai arrangerte Skreiens Musikkforening Sangens og Musikkens dag i Teten og arrangementet gikk greit unna.

 

Dagen etterpå var vi innbudt som gjestekorps på Land og Valdres Krets´ musikkstevne som ble arrangert av Hov Musikkorps. Konserten foregikk i Hov Rådhus og vi kom nok en gang hederlig fra oppgaven.

 

Den 3. juni deltok vi på V. M. F.´s 37. stevne som i år ble arrangert av Harestua Musikkorps på Harestua. 13 korps deltok, og Hans Olav Fjelstad og Anton Sønsteby ble tildelt 25-års merket. Dagen ble for øvrig delvis ødelagt på grunn av sur vind. Stevnet ble avsluttet med folkefest om kvelden.

 

Det skal nå også nevnes at dugnaden på Solgløtt hadde kommet meget godt i gang.

 

Den 3. juli gikk vårt æresmedlem Arne A. Owren bort, 71 år gammel. Han var med og stiftet Skreiens Musikkforening og hadde således 49 ½ års medlemskap , derav 2 år som formann og mange andre år som sturemedlem. Arne A. Owren ble i 1963 tildelt Norges Musikkorps Forbunds fortjenestemedalje for sin innsats dor musikken i Skreien. Under begravelsen spilte vi et par stykker og Jakob Skullerud la på krans fra foreningen. Båren ble båret av 6 musikere og de andre medlemmene dannet æresvakt ved graven. Som den siste hilsen fra Skreiens Musikkforening ble banneret senket over graven.

 

I august spilte vi under oppmarsjen på årets Totenmarken. Det ble i år for første gang utdelt en bragdestatuett og valget falt på Alfred Faråsengen. Statuetten ble overrakt av ordfører Bredli og etterpå ble Alfred intervjuet av selveste Odd Grythe. Leif Juster var også frampå med sine gratulasjoner. Alfred takket for utmerkelsen og dirigerte en marsj til publikums store applaus.

 

I løpet av september og oktober arrangerte Skreiens Musikkforening bingo i Teten sammen med Toppen Idrettslag og det gikk meget bra økonomisk.

 

Den 8. desember ble igjen en merkedag i Solgløtt´s historie da vi kunne holde mønsås-skål for tilbygget med sanitæranlegg. Scenen er også blitt ombygd og damegruppa har restaurert kjøkkenet med blant annet ny kjøkkenbenk med bereder og en del nye skap. Bølgeblikk til taket er innkjøpt og skal legges til kommende sommer.

 

Formannen i festkomiteen Arne Kløvrud ønsket velkommen til de 75 som var møtt opp på Solgløtt denne kvelden. Serveringen bestod av kaffe og smørbrød. Det ble holdt en rekke taler, blant annet ble foreningens formann John R. Hansen overrakt en stor nøkkel som var gravert ”Sanitæranlegg Solgløtt 1973” av byggekomiteen, som han for øvrig senere overleverte til formannen for lokalet Kåre Walby. Det ble delt ut blomster til byggekomiteen som bestod av Kåre Walby, formann, Jon Båkind, Kjell Sveum, Arne Kløvrud, Jakob Skullerud og Jørgen Fossheim og styret i damegruppa. Etter kaffen ble det en liten ”pinne” og så gikk dansen til ut i de små timer.

 

Året 1973 ble et godt år for Skreiens Musikkforening, sørlig økonomisk på grunn av bingoinntekten, men vi har også hatt store utgifter på grunn av byggingen. Foreningen har hatt 44 musikkmøter med en frammøteprosent på 73. Offentlige opptredener har det vært 13 av dette året. Det skal også nevnes at John Mathisen og Håkon Fossen holder på med ca. 20 aspiranter.

Skreiens Musikkforening har pr. i dag 43 aktive medlemmer.

 

Interessen har nå i mange år vært meget god i Skreiens Musikkforening. Det har vært holdt regelmessig møter en gang i uke til om våren, da man ofte har måttet ty til to møter for å lære særnumrene til årets musikkstevne så godt som mulig. Frammøte kan heller ikke klages over, tross den store belastning som dugnadsarbeidet har vært for medlemmene.

 

Når så Skreiens musikkforening nå runder 50 år, og denne enkle historikk deles ut blant medlemmer og sambygdinger, håper vi at dette kan være av interesse og bla i når minnene om foreningen i fremtiden dukker fram. Vi vil også benytte anledningen til å takke alle som har vist oss en hjelpende hånd, da særlig befolkningen i Skreien, enten det har vært på den ene eller andre måten. Vi er glade for at så mange har interesse for den fine hobby som musikken er og håper det gode samarbeidet mellom sambygdinger og Skreiens Musikkforening vil fortsette til beste for bygdas kulturliv.

 

PS.

Det er også blitt fortalt at det i tidligere tider eksisterte en forening i Skreien fra ca. 1889 til 1902-1903. Denne hadde etter innhentede opplysninger følgende medlemmer:

Johan Rødningsbystuen (musikkorporal og dirigent), Ole Kristian Faråsengen, Martin Karlsen Rødningsbystuen, Johannes Rødningsbystuen og Ole Østby (Byvegen).

 

Dette korpset er ingen måte noen forløper for nåværende forening, men det kan være nyttig å huske som musikkhistorisk stoff for Skreien.

 

 

Skreiens musikkforening´s formenner fra starten til i dag.

 

Alfred Faråsengen          1924 – 1925 og 1927 – 1932.

Arthur Thorud                  1926 og 1939 – 1940.

Kasper Heggerud            1933 – 1934 og 1949 – 1950.

Alfred Sønsteby                              1935 – 1936.

Arne A. Owren                 1937 – 1938.

Harald Faråsengen         1941 – 1946.

Kolbjørn Owren                              1947 – 1948.

Jakob Skullerud                               1951 – 1952 og 1963 – 1964.

Nils Owren                         1953 – 1956.

Ole Mathisen                    1959 – 1962 og 1967 – 1972.

Håkon Fossen                   1965 – 1966.

John R. Hansen                                1973 -----

 

 

Følgende medlemmer har hatt styreverv i Vestoppland Musikkforbund.

Alfred Faråsengen          styremedlem    1938 – 1942 og 1946 -1947.

Jakob Skullerud                               styremedlem    1958 – 1959 og sekretær 1960 – 1964.

Nils Owren                         formann              1960 – 1964 og styremedlem i 2 år og revisor 1972 ----

Håkon Fossen                   kasserer              1960 – 1964.

John R. Hansen                                styremedlem    1970 ----

 

 

 

Alfred Faråsengen          1924 –

Kolbjørn Owren                              1924 –

Kasper Heggerud            1924 –

Alfred Sønsteby                              1924 –

Arne A. Owren                 1924 – 1973

Arthur Thorud                  1924 – 1969

Harald Faråsengen         1924 – 1959

Petter Rolijordet             1924 – 1925

Kåre Rolijordet                 1924 – 1925

Martinius Dalen               1925 – 1927

Ole Sønsteby                    1924 – 1932

Birger Gryttenholm        1925 – 1948

Olaf Willerud                     1925 – 1928

Ole Lundhagen                1925 – 1954

Alfred Walby                     1926 – 1949

Johannes Opsahl             1927 – 1930

Harry Gimle                       1928 – 1933

Ingolf Sørum                     1929 – 1946

Gunerius Horn                 1932 – 1936

Olaf Pedersen                  1933 – 1951

Magnus Sørum                1933 – 1972

Ove Walby                         1934 –

Ole Mathisen                    1934 –

Konrad Sagstuen             1934 –

Juul Nygård                       1939 – 1957

Jakob Skullerud                               1942 –

Halvard Kløvrud               1942 – 1949

Marius Mathisen             1942 – 1949

Karl Pedersen                   1943 – 1954

Arvid Owren                     1943 – 1951

Nils Owren                         1943 –

Olav Rødningsby             1943 –

Harald Henriksen            1942 –

Arne O. Owren                1946 –

Kåre Walby                        1949 –

Kjell Sveum                       1949 –

Jon Båkind                         1949 –

Arne Kløvrud                    1949 –

Håkon Fossen                   1952 –

Johan Bakke                      1953 –

Mads Holje                        1953 – 1967

Arnold Moen                    1952 – 1962

Olav Skullerud                  1953 – 1969

Jørgen Fossheim             1953 – 1973

Alfinn Håkonsbakken    1956 – 1968

                                               1970 –

Arne Jostein Walby        1956 –

Per Åmodt                         1956 – 1961

Olav Pedersen                 1958 –

Solveig Håkonsbakken  1961 – 1965

                                               1971 –

Oddveig Eriksen              1962 – 1964

Åge Nygård                       1963 –

John Ravnsborg                               1963 – 1968

Jan Egil Båkind                  1962 – 1968

                                               1972 –

Kai Nygård                         1965 –

John Mathisen                 1949 – 1961

                                               1966 –

Harald Brekke                   1966 – 1968

Tom Hansen                      1968 –

Erik Slåttsveen                 1969 –

Anton Sønsteby                              1969 –

Svein E. Rødningsby.     1969 –

Olav Kløvrud                     1968 –

Tore Fossum                     1969 –

Torfinn Sørum                  1969 –

Arnhild Kløvrud                               1969 –

Rune Myhre                      1969 –

Åge Mathisen                   1969 –

Hans Håkenstad              1969 –

Roar Sørum                       1969 –

Vigdis Nikkerud                               1969 – 1971

Hans O. Fjellstad             1969 –

Wenche Sveum                               1969 –

John R. Hansen                                1970 –

Bjørn Karlstad                   1971 –

Nils G. Sparby                   1972 – 1973

Håkon Andersen             1972 –

Oddvar Stenslie                               1972 –

Ove Pedersen                  1973 –

Johs. Sørum

 

Noen har vært med i kortere perioder:

Nils P. Løvstad, Johs. Buskum, Nils Trandum, Øivind Eneberg, Arthur Sagstuen, E. Struksnes, O. Hovelsrud, M. Kristiansen, J. Immerslund, Kristian Weiberg, Per Weiberg, Bjarne Weiberg, Johan Myhre, Lars Skullerud, E. Fangan, Willy Mathisen, M. Moen, Åge Sønsteby, Arvid Thorud, Arne Faråsengen, Bjørn Owren, Per Rødningsby, Bj. Pettersen, Oddvar Johansen, Magne Stubberud, Birger Lindstad og Roar Fangan.

 

 

 

 

Skreiens Musikkforening 1972.

 

SKMBT_C45010091704340.jpg

 

Første rekke fra venstre: Arnhild Kløvrud, Alfinn Håkonsbakken, Håkon Fossen, John Båkind, Ove Walby, Nils Owren, Solveig Håkonsbakken, Tore Fossum, Kåre Walby, Svein E. Rødningsby og Wenche Sveum.

Andre rekke fra venstre: Åge Mathisen, Bjørn Karlstad, John Mathisen, Ole Mathisen, Arne Kløvrud, Alfred Sønsteby, Arne O. Owren, Jakob Skullerud, Alfred Faråsengen, John R. Hansen, Arne J. Walby, Erik Slåttsveen og Hans Håkenstad.

Tredje rekke fra venstre: Roar Sørum, Jan E. Båkind, Konrad Sagstuen, Olav Rødningsby, Åge Nygård, Arne A. Owren, Harald Henriksen, Kolbjørn Owren, Tofinn Sørum, Kai Nygård, Olav Kløvrud, Rune Myhre og Kjell Sveum.

Fjerde rekke fra venstre: Olav Pedersen, Tom Hansen, Hans O. Fjellstad, Jørgen Fossheim, Anton Sønsteby, Kasper Heggerud, Johan Bakke, Nils G. Sparbo og Magnus Sørum.

 

 

 

Dirigentene våre.

 

Fotografi-(4).jpg

 

Alfred Faråsengen er født i Skreien i 1897. Han viste alt i ung alder interesse for musikk, og han kom i kontakt med Johannes Buskum som han lånte en tenor av og begynte å lære å spille på. Det viste seg snart at han klekket ut idéen om at det skulle forsøkes å få dannet en musikkforening, for det skulle være noe for ham. Dette gav støtet til at Skreiens Musikkforening ble stiftet med Faråsengen som en av forgrunnsfigurene. Buskum ble naturligvis hans første læremester, og han ble også foreningens første leder. Faråsengen byttet snart over til ess-kornett, og dette instrument spilte han på i mange år. Det gikk ikke mange årene før det ble spørsmål etter dirigent for Skreiens Musikkforening. En av hans forgjengere hadde sagt at den som spilte ess-kornett skulle lede musikken, og slik ble det til at han tok over dirigeringen av foreningen i 1928.

Bortsett fra to år har Faråsengen vært foreningens dirigent fram til den 18. februar 1967, hvor han ved en tilstelning på Solgløtt overrakte taktstokken til Nils Owren. Faråsengen fortsetter fremdeles i musikken, men nå trakterer han althornet. Ved siden av sitt arbeid har Faråsengen ofret seg stort for musikkforeningen. Oppover årene har han skrevet et utall av noter som manglet. For Faråsengen har musikkforeningen stått så høyt at han har ofret alt hva tid og krefter har kunnet tillate, og det er ikke minst hans fortjeneste at foreningen står der den er i dag. Faråsengen er en rolig, snill og hjelpsom mann på alle måter. På sin lune måte har han en stor andel i det gode kameratskapet som herkser i foreningen.

Faråsengen har også vært medlem i Hoff Musikkforening i ti år. Dette var en lærerik tid som gav ham mange impulser. Han har også vært dirigent i Kolbu Musikkforening i fem år. Han er æresmedlem i Skreiens Musikkforening. Videre er han tildelt Norges Musikkorps Forbunds hederstegn og det samme forbundets hederstegn for dirigenter. Dette siste var for øvrig det første i sitt slag som er utdelt. Dessuten var Faråsengen med og stiftet Vestoppland Musikkforbund i 1936, hvor han har vært styremedlem i 6 år. Han har i dag deltatt på samtlige av V. M. F.´s stevner.

Vi takker Alfred og ønsker ham lykke til med dagen og håper at hans helse vil gi ham mange gode år som fortsatt medlem i foreningen.

Takk Alfred!

 

 

 

 

 

Fotografi-(5).jpg

 

Nils Owren er født i Skreien i 1923. Owren har vært medlem av Skreiens musikkforening siden 1943, og hans første læremester var Alfred Faråsengen. Hos Faråsengen fikk han sin lærdom på kornett. Da han begynte i foreningen spilte han de første år althorn. Senere har han spilt klarinett i alle år fra til 1967. Da Alfred Faråsengen i 1965 ønsket å trekke seg tilbake som dirigent foreslo han Nils Owren som hjelpedirigent. Sammen ledet så disse ti dirigenter foreningen de neste to år, slik at overgangen med dirigent foregikk på en meget smidig måte for foreningen. Faråsengen trakk seg mer og mer tilbake og Owren tok samtidig mer og mer over, og fra 18. februar het den nye dirigenten for Skreiens Musikkforening Nils Owren.

Som medlem og dirigent har Owren på lik linje med de øvrige medlemmer deltatt ivrig og påtatt seg de administrative verv i tur og orden slik det krevers for å drive en musikkforening. Videre har han deltatt aktivt ved arbeidet ved musikklokalet Solgløtt.

Det er ikke bare Skreiens Musikkforening Owren har påtatt seg det administrative arbeidet. Han har i fire åt innehatt vervet som formann i Vestoppland Musikkforbund. Videre har han i noen år vært formann i Sang og Musikknemda for Østre Toten. Han har merket for deltakelse på 25 stevner i Vestoppland Musikkforbund. Vi foreningsmedlemmer håper og tror at Nils føler seg vel til rette med dirigentjobben og håper at han vil fortsette i mange, mange år.

Lykke til, Nils!

 

 

J.S.